Share

Kongsi Di Facebook Anda!


1. (a) Jawatan : Juruaudit
( b) Badan Berkanun Negeri : Perbadanan Islam Johor (PIJ)
(c) Kumpulan Perkhidmatan : Pengurusan Dan Profesional
(d) Klasifikasi Perkhidmatan : Perkhidmatan Kewangan

2. Jadual Gaji
Gred Jadual Gaji Matriks W41
P1T1 RM1,702.81 - P1T27 RM4,688.95
P2T1 RM1,798.82 - P1T27 RM4,968.61
P3T1 RM1,899.01 - P3T27 RM4,255.39

Imbuhan Tetap Khidmat Awam : RM 300.00 sebulan
Imbuhan Tetap Perumahan : RM 210.00 sebulan
Bantuan Sara Hidup : RM 300.00 sebulan

Syarat Lantikan: Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut :
(a) warganaegara Malaysia;
(b) berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklanjawatan;
(c) (i) Ijazah Sarjana Muda kepujian yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41: P1T3) atau
(ii) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T8); atau
(iii) Ahli Penuh Badan-badan iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T8); atau
(iv) Ijazah Sarjana Muda Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan serta menjadi Ahli Penuh Badan-badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T9); atau
(v) Ahli Penuh Institut Akauntan Malaysia.
(Gaji permulaan ialah pada Gred W41:P1T10);
[Senarai Badan Iktisas Perakaunan yang diiktiraf oleh kerajaan di perenggan1(c) (iii) dan (iv) di atas adalah seperti di Rujukan W] dan
(d) lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerjaaan.

4. Taraf Jawatan : Kontrak

5. Penaklukan di Bawah Syarat-Syarat Skim Perkhidmatan :
Pegawai yang memasuki perkhidmatan jawatan di atas adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaan-pindaan yang dibuat keatasnya dari masa kesemasa.

6. Keutamaan adalah diberi kepada pegawai yang mempunyai pengalaman sebagai
Juruaudit di Sektor Badan Berkanun atau Kerajaan.

Cara Memohon :
Permohonan hendaklah menggunakan borang permohonan yang boleh didapati daripada Bahagian Pentadbiran dengan menghantar sampul surat berukuran 23cm x 11cm bersetem 30 sen dan beralamat sendiri atau dengan cara datang sendiri. Calon-calon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan/Badan-Badan Berkanun/Kerajaan Tempatan hendaklah membuat permohonan melalui Ketua Jabatan masing-masing mengikut Perintah Am Bab "A" 21.

Permohonan hendaklah dihantar kepada :-

Pengurus Besar
Perbadanan Islam Johor
Aras 6, Bangunan Perisind
No.8, Jalan Bukit Timbalan
80000 Johor Bahru.

Catatan Am
1. Calon-calon diingatkan bahawa hanya mereka yang layak selepas tapisan sahaja dihubungi untuk temuduga.
2. Pemohon-pemohon yang tidak menerima apa-apa jawapan dalam tempoh masa 3 bulan dari tarikh tutup iklan adalah dianggap tidak berjaya.
3. Permohonan yang tidak memenuhi syarat-syarat, tidak menggunakan borang permohonan jawatan tersebut atau tidak lengkap dan permohonan yang lewat diterima tidak akan dilayan.

Tarikh Tutup Permohonan: 20 Ogos 2010




Ebook Panduan HANGAT!

Iklan Jawatan Kosong Kerajaan & Swasta
Di 
http://iklankerjaya.blogspot.com

Disclaimer

All job ads and career information published in the IklanKerjaya.blogspot.com is intended to assist you in finding job vacancies in the government sector and private sector, this blog is above initiatives IklanKerjaya.blogspot.com and no relation to any departments and companies.

IklanKerjaya.blogspot.com not guarantee the accuracy, errors and changes the information published. IklanKerjaya.blogspot.com also not be liable for any losses when using the information in this blog.